วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Hotpotato

โปรแกรม Hotpotatoes
โปรแกรม  HOT  POTATOES  สามารถสร้างข้อสอบได้หลายแบบ เช่น  เลือกตอบ   จับคู่  ปริศนาอักษรไขว้    เติมคำ  ฯลฯ    โดยสามารถสร้างข้อสอบให้แสดงผลเป็นภาษาไทยได้  Hot potatoes เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างแบบทดสอบ มีประโยชน์มากสำหรับการนำไปใช้ในHot Potatoes ประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยๆ คือ
1. JQuiz  เป็นแบบทดสอบที่ให้เลือกคำตอบที่ถูก
2. JCross  เป็นแบบทดสอบลักษณะอักษรไขว้
3. JMix  เป็นแบบทดสอบลักษณะเรียบเรียงประโยค
4. JMatch   เป็นแบบทดสอบลักษณะการจับคู่
5. JCloze   เป็นแบบทดสอบที่ให้เติมคำลงในช่องว่าง
6. The Masher   เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างหน้าดัชนี (Index)
ข้อดีของโปรแกรม hot potatos
1. สามารถสร้างแบบทดสอบที่สามารถตั้งเวลาสอบได้
2  สามารถสร้างแบบทดสอบที่สามารถตรวจคำตอบได้
ทันที3
3. ใช้ในการเรียนการสอนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ข้อเสียของโปรแกรม hot potatos
-เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทำให้ผู้ผลิตสื่อต้องหาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ.
วันนี้จึงได้นำคู่มือการใช้งานโปรแกรม Hotpotatoes มาร่วมแชร์บนเวบบล็อกแห่งนี้ด้วยเช่นกัน